Meniu
Pirkinių krepšelis

Taisyklės ir sutarties sąlygos

AGRO-BAZZAR TAISYKLĖS

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.        Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos visiems vartotojams, kurie įsigyja prekes iš internetinės turgavietės Agro-Bazzar, ar bet kokiu kitu būdu naudojasi internetinės turgavietės Agro-Bazzar platforma (toliau – Klientas).

1.2.        Per Agro-Bazzar prekybą organizuoja UAB "Terra Lammato", juridinio asmens kodas 305587437, buveinės adresas Technikos g. 58-2, Klaipėda, kuris veikia kaip prekių pardavėjų - Lietuvos ūkininkų tarpininkas. Konkrečios prekės pardavėjas nurodomas prie tos prekės aprašymo.

1.3.        Klientas prieš užsiregistruodamas ir/arba įsigydamas prekes iš Agro-Bazzar privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Klientas, pažymėdamas varnelę, patvirtina, kad perskaitė ir susipažino su šiomis Taisyklėmis bei išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis.

1.4.        Agro-Bazzar turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir/ar papildyti šias Taisykles, jas patalpindamas internetinės turgavietės platformoje: www.agro-bazzar.lt. Pakeistos ir/ar papildytos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo internetinės turgavietės platformoje.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1.        Klientas pateikia prašomus asmens duomenis arba registracijos metu, arba įsigydamas prekes be registracijos.

2.2.        Klientas yra atsakingas, kad jo pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Kliento pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Agro-Bazzar neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią Klientui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3.        Klientas sutinka, jog Agro-Bazzar tvarkytų jo asmens duomenis tam, kad Agro-Bazzar galėtų suteikti Klientui prieigą prie internetinės turgavietės, bei įgyvendinti kitas su tuo susijusias teises, teisėtus interesus ir pareigas.

2.4.        Klientas turi šias teises: 1) teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis; 2) teisę prašyti ištaisyti klaidingus asmens duomenis; 3) teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis; 4) teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą; 5) teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu; 6) teisę prašyti perkelti asmens duomenis; 7) teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

2.5.        Agro-Bazzar įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. PREKIŲ ĮSIGIJIMO SĄLYGOS

3.1.        Klientas, pageidaujantis įsigyti prekes iš Agro-Bazzar, privalo pateikti prašomus asmens duomenis ir atlikti prekių apmokėjimą naudojantis elektronine bankininkyste ar banko mokėjimo kortele (MasterCard, VISA ar VISA Electron debetine ar kreditine kortele). Agro-Bazzar nesaugo mokėjimo kortelių duomenų.

3.2.        Sutartis laikoma sudaryta, kai Klientas suformuoja ir pateikia Agro-Bazzar prekių užsakymą bei atlieka prekių apmokėjimą ir Agro-Bazzar Kliento elektroniniu paštu ir/arba SMS žinute atsiunčia patvirtinimą apie tai, kad Kliento užsakymas yra priimtas.

3.3.        Agro-Bazzar gavus prekių apmokėjimą, prekės išsiunčiamos Klientui. Pristatymo kainos priklauso nuo pasirinkto pristatymo metodo.

3.4.        Užsakymai priimami ir vykdomi visomis savaitės dienomis.

3.5.        Elektroninė sąskaita faktūra išsiunčiama Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu Agro-Bazzar gavus apmokėjimą už prekes.

4. PREKIŲ GARANTIJA

4.1.        Kiekvienos Agro-Bazzar parduodamos prekės savybės pateikiamos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Prekių ir/ar jų pakuočių išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotų internetinėje svetainėje.

4.2.        Agro-Bazzar nėra atsakingas už prekių kokybės pablogėjimą, jei Klientas jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė nurodytų reikalavimų, pažeidė prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, kurie nebuvo raštu aptarti prekių perdavimo Klientui metu.

 

5. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

 

5.1.       Tinkamos kokybės maisto prekės (greitai gendančios prekės) negrąžinamos ir nekeičiamos.

5.2.       Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos arba prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.3641, 6.3642 ir 6.3643 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

5.3.       Civilinio kodekso 6.3641, 6.3642 ir 6.3643 straipsniuose nustatytomis teisėmis Klientas gali pasinaudoti ir tuo atveju, kai jam parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas prekės pirkimo–pardavimo momentu pasibaigęs.

5.4.       Kreipiantis dėl prastos prekės kokybės, privaloma pateikti nekokybiškos prekės nuotrauką. Tokiu atveju Klientas turi kreiptis ne vėliau kaip per 12 valandų nuo prekių pristatymo. Pinigai už grąžintas prekes į Kliento banko sąskaitą, iš kurios sumokėta už pirkinius, pervedami ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekės grąžinimo dienos.

5.5.       Prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami, jei prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Klientas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles.

 

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

 

6.1.        Klientas įsipareigoja neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie turgavietės duomenų.

6.2.        Agro-Bazzar turi teisę bet kuriuo metu sustabdyti internetinės turgavietės veiklą, Klientui kenkiant internetinei turgavietei be išankstinio įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir prieigą naudotis internetinės turgavietės teikiamomis paslaugomis, atšaukti Kliento užsakymą, jei užsakymas netikslus ar neteisingas.

6.3.        Klientas atsako už visus savo veiksmus, atliktus Agro-Bazzar internetinėje turgavietėje.

6.4.        Agro-Bazzar nepriisima jokios atsakomybės už nuostolius, kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.

6.5.        Agro-Bazzar neatsako už internetinėje turgavietėje kitų trečiųjų šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą bei jos turinį.

6.6.        Agro-Bazzar turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Klientas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių internetinėje turgavietėje, norėdamas jas įsigyti. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.

6.7.        Agro-Bazzar neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Agro-Bazzar taip pat neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Kliento padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo adreso įvedimo, ir pan.) ir su tuo kilusių nuostolių.

6.8.        Agro-Bazzar neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokios kompiuteriniais virusais sukeltos žalos, kurie gali paveikti Kliento kompiuterį ar kitą elektroninę įrangą.

6.9.        Agro-Bazzar nepriisima jokios atsakomybės už vėlavimą ar bet kokias kliūtis įvykdyti savo įsipareigojimus, kylančius iš sutarties, jei tai yra force majeure pasekmė. Nenugalima jėga suprantama kaip: karas, terorizmas, stichinės nelaimės ar kiti reiškiniai, gaisras, potvyniai, audros, smarkios liūtys ar kiti krituliai, ekstremalios oro sąlygos, okupacija, streikai, elektros gedimų ir techninių gedimų arba bet kokių kitų priežasčių, kurių Agro-Bazzar pagrįstai nekontroliuoja.

 

7. JURIDINIAMS ASMENIMS TAIKOMOS NUOSTATOS

7.1.        Juridiniai asmenys, kurie ketina įsigyja prekes iš Agro-Bazaar naudojantis mokėjimo atidėjimo paslauga, privalo prieš tai pateikti finansų įstaigai reikiamus duomenis ir informaciją. Nepateikus šiame punkte nurodytų duomenų juridiniam asmeniui nebus suteikiama teisė pasinaudoti mokėjimo atidėjimo paslauga.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1.        Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visus iš šių Taisyklių kylančius ar su šiomis Taisyklėmis susijusius ginčus Šalys siekia išspręsti taikiai, o nepavykus išspręsti taikiai – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Agro-Bazzar buveinės vietos apylinkės ar apygardos teisme, kuris pasirenkamas atsižvelgiant į ieškinio sumą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

8.2.        Jei kuri nors Taisyklių nuostata tampa neteisėta, negaliojančia ar neįvykdoma, tai nedaro negaliojančiomis ar neįvykdomomis likusių Taisyklių nuostatų.

 

 

 

 

 


PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS NR.                                              

 

Klaipėda, 2022 m.                                                           d.

 

                                                                                                                                        I.            SPECIALIOJI DALIS

 

UAB „Terra Lammato", juridinio asmens kodas 305587437, buveinės adresas Technikos g. 58-2, Klaipėda, atstovaujama direktorės Kamilės Bendikienės, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas),

ir

Ūkininkas (-ė)                                                                   , asmens kodas                                   , adresas                                                                                                                                             , žemės ūkio valdos atpažinties kodas                                                          , (toliau – Paslaugų gavėjas).

 

Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas toliau kartu – Šalys, o kiekvienas atskirai – Šalis, susitarė ir sudarė šią paslaugų teikimo sutarties Nr.                                                    (toliau – Sutartis) specialiąją dalį žemiau nurodytomis sąlygomis:

 

1.       Ūkio rekvizitai                                                                                                               ūkio adresas;

1.1. produkcijos pavadinimas                                                                                                                   ;

1.2. išsamus ir teisingas produkcijos aprašymas (Priedas Nr. 2)                                                             ;

1.3. produkcijos kiekis                                                                                                                             ;

1.4. produkcijos kilmės vieta                                                                                                                   ;

1.5. produkcijos galiojimo terminas                                                                                                         ;

1.6. produkcijos laikymo sąlygos temperatūrinis režimas                                                                       ;

1.7. Kita svarbi informacija                                                                                                                      .

 2. Sutarties kaina / vertė / paslaugų įkainiai / kainodaros taisyklės, mokėjimų vykdymo tvarka

2.1.             Paslaugų teikėjas mokėjimą už realizuotą produkciją per agro-bazaar gauna per 36 (trisdešimt šešias) darbo valandas skaičiuojant nuo to momento, kada yra surenkama produkcija iš Paslaugų gavėjo. Gavus pretenzijas ar iškilus kitiems nesklandumams, susijusiems su prekių kokybe, kiekiu ar pan., Paslaugų teikėjas turi teisę sulaikyti gautus pinigus už realizuotą produkciją per agro-bazaar 7 (septynioms) dienoms.

 

2.2.             Paslaugų gavėjas suteikia teisę Paslaugų teikėjui ar finansų įstaigai atlikti mokėjimus už logistikos paslaugas ir sandėlio nuomą trečiojo asmens naudai. Mokėjimai atliekami iš už realizuotą produkciją surinktų apmokėjimų.

 

2.3.             Šalys susitaria atlikti tarpusavio piniginių prievolių įskaitymus, o Paslaugų gavėjui priklausančią sumą sumokėti pagal šios Specialiosios dalies 2.1. punktą.

 

2.4.             Išlaidos už logistikos paslaugas skaičiuojamos vienai siuntai. Siunta suprantama, kaip:

(a)     produkcija, kurios vertė yra ne mažiau nei 100 Eur (vienas šimtas eurų);

(b)     kurios svoris ne daugiau 25 kg., aukštis ne daugiau 300 mm., plotis ne daugiau 425 mm, ir ilgis ne daugiau 625 mm.

 

2.5.             Paslaugų gavėjas prieš pradedant naudotis agro-bazaar privalo turėti produkcijos vienkartiniam tiekimui ne mažiau kaip už 100 Eur (vieną šimtą eurų).

 

2.6.             Logistikos, papildomos sandėliavimo ir kitų paslaugų kainos nurodytos Priede Nr. 3.

 

2.7.             Paslaugų gavėjas įsipareigoja suteikti 10% kainos nuolaidą nuolatiniams pirkėjams. Nuolatiniu pirkėju laikomas toks asmuo, kuris užsako/perka/įsigyja produkciją ne mažiau nei keturis kartus per mėnesį iš to paties Paslaugų gavėjo (ūkio/gamintojo).

 

3. Paslaugų teikimo sąlygos

3.1.             Paslaugų gavėjas pasirašydamas Specialiąją dalį pateikia Paslaugų teikėjui Produkcijos kokybę patvirtinančius dokumentus, ir / arba leidimus, ir / arba kitus dokumentus, reikalingus produkcijai realizuoti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (Priedas Nr. 4), kurie tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

 

3.2.             Paslaugų gavėjas patvirtina, jog turi produkcijos vienkartiniam tiekimui/vienai prekybos sesijai ne mažiau kaip už 100 Eur (vieną šimtą eurų).

 

3.3.             Paslaugų gavėjui suteikiami prisijungimo duomenys prie agro-bazaar, leidžiantys dirbti agro-bazaar bei talpinti parduodamos produkcijos duomenis agro-bazaar. Paslaugų teikėjui patvirtinus tokius duomenis, Paslaugų gavėjo produkcija atsiranda agro-bazaar prekyvietėje.

 

3.4.             Įvykus produkcijos pirkimo-pardavimo sandoriui (pirkėjams apmokėjus už įsidėtas į virtualų krepšelį prekes), Paslaugų teikėjas el. paštu ir/arba SMS žinute apie tai informuoja Paslaugų gavėją, nurodant parduotą produkciją ir jos kiekį, ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) valandas iki parduotos produkcijos paėmimo iš Paslaugų gavėjo.

 

3.5.             Paslaugų teikėjo pasitelkti tretieji asmenys – vežėjai paima parduotą produkciją iš Paslaugų gavėjo jo nurodytu adresu, ir paimtą produkciją pristato į paskirstymo sandėlį.

 

3.6.             Paslaugų gavėjas įsipareigoja sudaryti galimybes produkcijos paėmimui (toliau – Logistikos paslaugos):

-        poilsio ir šventines dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

arba

-        darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 21:00 val.

 

3.7.             Paslaugų teikėjas vežėjo duomenis Paslaugų gavėjui pateikia el. paštu ir/arba SMS žinute ne vėliau kaip likus 1 (vienai) valandai iki produkcijos paėmimo iš Paslaugų gavėjo.

 

3.8.             Paslaugų gavėjas privalo Paslaugų teikėjo pasitelktiems vežėjams pateikti tinkamos kokybės ir kiekio produkciją, supakuotą saugioje ir transportavimui tinkamoje pakuotėje. Paslaugų gavėjas produkciją vežėjui perduoda pasirašytinai.

 

3.9.             Gautą ir priimtą produkciją iš Paslaugų gavėjo, Paslaugų teikėjas trečiųjų asmenų pagalba sukomplektuoja su kita pirkėjų užsakyta produkcija ir tinkamai ją supakuoja bei paruošia pristatymui galutiniam vartotojui – pirkėjui.

 

3.10.          Paslaugų gavėjas turi teisę savo lėšomis ir jėgomis pristatyti užsakytą produkciją pirkėjui pagal produkcijos pristatymo grafiką (Priedas Nr. 5).

 

4. Sutarties galiojimas

4.1.             Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja neterminuotai.

 

5. Sutarties priedai:

5.1.               Priedas Nr. 1 – Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija;

5.2.               Priedas Nr. 2 – Produkcijos aprašymas;

5.3.               Priedas Nr. 3 – Logistikos ir sandėliavimo paslaugų įkainiai;

5.4.               Priedas Nr. 4 – Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimo kopija;

5.5.               Priedas Nr. 5 – Produkcijos pristatymo grafikas.

6. Sutarties šalių parašai:

 

Paslaugų teikėjas:

 

UAB „Terra Lammato"

Technikos g. 58-2, LT-91268 Klaipėda

Juridinio asmens kodas 305587437

PVM mokėtojo kodas LT100014657516

A.s LT217300010163210132

AB Swedbank

Telefonas: 8-655-57705

El. paštas: info@lammato.com

 

Paslaugų gavėjas:

 

                                                                  

Asmens kodas                                             

Adresas                                                        

                                                                    

Žemės ūkio valdos atpažinties kodas

                                                                   

 

 

 

________________________________

Direktorė Kamilė Bendikienė

 

 

___________________________________  

 

 PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS NR.                                                       

Klaipėda, 2022 m.                                                    d.

                                                                                                                                          II.            BENDROJI DALIS

 

UAB „Terra Lammato", juridinio asmens kodas 305587437, buveinės adresas Technikos g. 58-2, Klaipėda, atstovaujama direktorės Kamilės Bendikienės, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas),

ir

Ūkininkas (-ė)                                                                 , asmens kodas                                    , adresas                                                                                                                                       , žemės ūkio valdos atpažinties kodas                                                   , (toliau – Paslaugų gavėjas).

Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas toliau kartu – Šalys, o kiekvienas atskirai – Šalis.

 

ŠALYS, ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

 

-          Paslaugų teikėjas yra sukūręs ir valdo bei administruoja elektroninę internetinę platformą, kurios adresas www.agro-bazzar.lt ir kurios tikslas sudaryti pirkėjams (vartotojams) galimybę vienoje platformoje įsigyti produkciją iš skirtingų ūkininkų ir jų ūkių (toliau tekste – agro-bazaar),

-          Paslaugos esmė – virtualios erdvės suteikimas ir jos administravimas, bei logistikos paslaugos (e-commerce);

-          Paslaugų gavėjas savo produkciją pageidauja parduoti pirkėjams (vartotojams) per agro-bazaar

 

sudarė šią paslaugų teikimo sutarties (toliau – Sutartis) Bendrąją dalį žemiau nurodytomis sąlygomis:

 

1 straipsnis. Sutarties objektas.

 

1.       Paslaugų teikėjas pagal šios Sutarties sąlygas įsipareigoja suteikti Paslaugų gavėjui paslaugas, susijusias su Paslaugų gavėjo produkcijos pardavimu pirkėjams (vartotojams) per agro-bazaar (toliau – Paslaugos), o Paslaugų gavėjas įsipareigoja atsiskaityti su Paslaugų teikėju už Paslaugų gavėjui suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka.

 

2 straipsnis. Sutarties šalių pareiškimai

 

1.       Paslaugų gavėjas pareiškia ir garantuoja, kad turi visus Sutarties įvykdymui reikalingus leidimus / licencijas ir / ar kitus reikiamus dokumentus, patvirtinančius produkcijos kokybę. Paslaugų gavėjas įsipareigoja atlyginti Paslaugų teikėjui nuostolius, jeigu Paslaugų teikėjui būtų pateikta pretenzijų ir / ar iškelta bylų dėl tokių leidimų / licencijų ir/ar kitų dokumentų, patvirtinančių produkcijos kokybę, pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.

 

3 straipsnis. Šalių teisės ir pareigos

 

1.          Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos:

1.1.        Paslaugų teikėjas turi teisę šios Sutarties vykdymui savo nuožiūra pasitelkti trečiuosius asmenis;

1.2.        Paslaugų teikėjas įsipareigoja laiku šioje Sutartyje numatyta tvarka įvykdyti mokėjimus Paslaugų gavėjui, kaip tai numatyta Sutarties specialiojoje dalyje;

1.3.        Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti patalpinti Paslaugų gavėjo pateiktą informaciją apie parduodamą produkciją į agro-bazaar, jeigu informacija apie produkciją ar pati produkcija prieštarauja teisės aktų reikalavimams, šiai Sutarčiai ir/ar protingumo principams, ar gerai moralei ir etikos normoms;

1.4.        Paslaugų teikėjas savo nuožiūra turi teisę sutrumpinti produkcijos aprašymą ir/ar atlikti kitus neesminius produkcijos aprašymo pakeitimus, prieš tai suderinus (žodžiu, raštu ar kitokiu Šalims priimtinu ir patogiu būdu) šiuos pakeitimus su Paslaugų gavėju;

1.5.        Paslaugų teikėjas, vykdydamas Sutartį, turi teisę potencialiems produkcijos pirkėjams nurodyti, kad yra Paslaugų gavėjo atstovas, o Paslaugų teikėjui paprašius, Paslaugų gavėjas suteiks tai patvirtinantį įgaliojimą;

1.6.        Paslaugų teikėjas turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu neatlygintinai naudoti Paslaugų gavėjui priklausančius intelektinės nuosavybės objektus (prekių ženklus, dizainą ir kt.) tiek, kiek reikia šios Sutarties vykdymui, įskaitant, bet neapsiribojant, produkcijos pardavimui, produkcijos pristatymui ir pan. Jeigu Paslaugų teikėjui pareiškiamos bet kokios trečiųjų asmenų pretenzijos dėl intelektinės nuosavybės objektų pažeidimo, susijusio su parduodama produkcija, Paslaugų gavėjas prisiima visą atsakomybę prieš trečiuosius asmenis ir atlygina Paslaugų teikėjui visus ir bet kokius dėl to patirtus nuostolius (tiek tiesioginius, tiek netiesioginius).

 

2.         Paslaugų gavėjo teisės ir pareigos, pareiškimai ir garantijos:

2.1.             Paslaugų gavėjas įsipareigoja laiku šioje Sutartyje nustatyta tvarka suteikti Paslaugų teikėjui visą informaciją, reikalingą tinkamam šios Sutarties vykdymui, įskaitant, bet neapsiribojant pilną ir teisingą informaciją apie produkciją, taip pat įsipareigoja informuoti Paslaugų teikėją apie visas aplinkybes, turinčias reikšmės Paslaugų teikėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tinkamam vykdymui bei apie visas aplinkybes, dėl kurių Paslaugų teikimas yra ar gali tapti neįmanomas;

2.2.             Pasikeitus užsakytos/parduotos/patalpintos į agro-bazaar produkcijos asortimentui (produkcijai sugedus, paaiškėjus trūkumui, ar atsiradus naujai produkcijai), Paslaugų gavėjas privalo nedelsiant apie tokius pasikeitimus informuoti Paslaugų teikėją bei imtis priemonių galimiems nuostoliams sumažinti (pasiūlyti pirkėjui kitą prekę, nuolaidą kitoms prekėms ir pan.), bet ne vėliau kaip iki produkcijos perdavimo vežėjui momento (tuo atveju, jei produkcija jau parduota/užsakyta). Paslaugų gavėjui nepranešus laiku apie produkcijos asortimento pasikeitimą visus dėl to patirtus Paslaugų teikėjo ir / ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius atlygina Paslaugų gavėjas;

2.3.             Paslaugų gavėjas patvirtina, jog šios Sutarties galiojimo laikotarpiu, Paslaugų teikėjui teikiant Paslaugas, Paslaugų teikėjas nėra įpareigotas išlaikyti ar pasiekti tam tikrą Paslaugų gavėjo parduodamos produkcijos apyvartą, ir dėl to Paslaugų gavėjas negali reikšti Paslaugų teikėjui jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų.

 

4 straipsnis. Konfidencialumas

 

1.         Visa su šia Sutartimi susijusi informacija: šios Sutarties sąlygos, pats šios Sutarties sudarymo faktas, šalių siekiami tikslai, asmens duomenys, komercinė informacija bei bet kokia kita informacija, susijusi su šios Sutarties sudarymu, vykdymu bei šalių veikla vykdant Sutartį, yra konfidenciali ir nei viena šalis neturi teisės be kitos šalies rašytinio sutikimo atskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus kai informaciją atskleisti būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais nepriklausomai nuo šalies valios. Sutarties šalys įsipareigoja imtis visų joms prieinamų priemonių tam, kad šioje Sutarties dalyje įvardinta informacija liktų konfidenciali.

 

2.         Šalys sutinka ir susitaria, kad Konfidenciali informacija gali būti atskleista bet kurios Šalies darbuotojams, patarėjams, atstovams ar kitoms trečioms šalims, jei toks atskleidimas yra pagrįstai reikalingas šios Sutarties sudarymui ir vykdymui.

 

5 straipsnis. Atsakomybė

 

1.         Jeigu Šalis vėluoja atsiskaityti su kita Šalimi pagal šią Sutartį, tai vėluojanti atsiskaityti Šalis už kiekvieną kalendorinę vėlavimo dieną kitai Šaliai moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

 

2.         Paslaugų teikėjas neprisiima atsakomybės už netinkamą parduodamos produkcijos kokybę, kuri paaiškėjo iki produkcijos pristatymo į paskirstymo sandėlį, prieš trečiuosius asmenis. Jeigu Paslaugų teikėjas tenkina produkcijos pirkėjų pagrįstas pretenzijas dėl produkcijos trūkumų, Paslaugų gavėjas privalo atlyginti visus ir bet kokius Paslaugų teikėjo patirtus nuostolius dėl pretenzijos reikalavimų patenkinimo ne vėliau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų teikėjo pretenzijos gavimo dienos.

 

3.         Paskirstymo sandėlyje nustačius produkcijos galiojimo termino pažeidimus ir/ar kitus esminius produkcijos kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima nustatyti produkcijos paėmimo iš Paslaugų gavėjo metu, grąžina tokią produkciją Paslaugų gavėjui jo lėšomis. Produkcijos maistinių savybių kokybės trūkumai (pasibaigęs galiojimo laikas ir pan.) yra Paslaugų gavėjo atsakomybė, jeigu tokie trūkumai nustatomi paskirstymo sandėlyje ir Paslaugų gavėjas atlygina visus ir bet kokius dėl to patirtus Paslaugų teikėjo nuostolius. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už parduodamos produkcijos kokybę, trūkumus, ženklinimą, atitikimą kitiems reikalavimams.

 

4.         Jeigu Paslaugų gavėjas nesudaro galimybių Paslaugų teikėjui ir/ar jo pasitelktiems tretiesiems asmenims paimti produkcijos iš Paslaugų gavėjo, arba savo lėšomis ir jėgomis pavėluoja pristatyti produkciją pagal Produkcijos pristatymo grafiką, Paslaugų gavėjas už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį atlygina Paslaugų teikėjui jo patirtus nuostolius dėl nepristatytos produkcijos tretiesiems asmenims ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tokio Paslaugų teikėjo pareikalavimo.

 

5.         Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių gynybos priemonėmis.

 

6 straipsnis. Sutarties pakeitimas ir nutraukimas

 

1.         Visi ir bet kokie šios Sutarties pakeitimai turi būti rašytine forma, Šalims pasirašant papildomus susitarimus, kurie laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

 

2.         Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai nesikreipiant į teismą dėl bet kokių priežasčių apie Sutarties nutraukimą įspėjus Paslaugų gavėją raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, neatlyginant jokių Paslaugų gavėjo nuostolių, patirtų dėl tokio Sutarties nutraukimo.

 

3.         Paslaugų gavėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai nesikreipiant į teismą dėl bet kokių priežasčių apie Sutarties nutraukimą įspėjus Paslaugų teikėją raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

 

4.         Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo prievolių, atsiradusių iki Sutarties nutraukimo, įvykdymo. Nutraukiant Sutartį dėl vienos iš Šalių kaltės, Sutartį pažeidusi Šalis privalo visiškai atsiskaityti su kita Šalimi bei atlyginti pastarosios patirtus nuostolius.

 

7 straipsnis. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

 

1.         Šalys susitaria, kad nė viena Šalis nebus atsakinga už jos įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei bet kuri iš išvardintų aplinkybių užkirs kelią Šaliai vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį: karas, riaušės, sukilimas, valstybės ar savivaldybės institucijų veikimas (neveikimas) ar bet kuri kita Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyta Šalies nekontroliuojama aplinkybė, kurios Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu ir kurios atsiradimui nė viena iš Šalių negalėjo užkirsti kelio.

 

8 straipsnis. Asmens duomenų tvarkymas

 

1.         Paslaugų gavėjas, pasirašydamas Sutartį, išreiškia savo laisva valia suteiktą sutikimą, kad Paslaugų teikėjas tvarkytų Paslaugų gavėjo asmens duomenis ta apimtimi, kuri yra reikalinga Sutarties vykdymo tikslais. Paslaugų teikėjas įsipareigoja iš Paslaugų gavėjo gautus asmens duomenis saugoti ir tvarkyti laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (BDAR) bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

 

2.         Paslaugų teikėjas įsipareigoja tvarkyti Paslaugų gavėjo asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Paslaugų teikėjas įsipareigoja asmens duomenų tvarkymui naudoti saugias organizacines ir technines priemones, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Paslaugų teikėjas įsipareigoja neatskleisti jokioms kitoms trečiosioms šalims Paslaugų gavėjo asmens duomenų, prieš tai negavęs išankstinio Paslaugų gavėjo raštiško sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalės tai padaryti.

 

3.         Šalių asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. 

 

4.         Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

 

5.         Šalys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

 

9 straipsnis. Kitos nuostatos.

 

1.       Ši Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja neterminuotai.

 

2.       Šalys patvirtina, kad bendradarbiaudamos, derindamos ir pasirašydamos Sutartį veikė geranoriškai ir sąžiningai viena kitos atžvilgiu ir sąmoningai nepateikė viena kitai jokios klaidinančios informacijos.

 

3.       Jei kuri nors Sutarties nuostata tampa neteisėta, negaliojančia ar neįvykdoma, tai nedaro negaliojančiomis ar neįvykdomomis likusių Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga nuostata, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji nuostata.

 

4.       Šiai Sutarčiai, jos formai bei turiniui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visus iš šios Sutarties kylančius ar su šia Sutartimi susijusius ginčus Šalys siekia išspręsti taikiai, o nepavykus išspręsti taikiai –Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

5.       Šalys įsipareigoja pasikeitus Šalies pavadinimui, registracijos ar buveinės adresams, pranešimų/sąskaitų siuntimo adresui, telefono ir fakso numeriams, banko rekvizitams bei teisinės registracijos duomenims, apie tai nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį. Nesant tokio pranešimo, visi dokumentai ar pranešimai vykdant šią Sutartį siunčiami (arba pristatomi) paskutiniu žinomu Šalies adresu ir laikomi įteiktais tinkamai.

 

6.       Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai bei kitas susirašinėjimas įteikiami asmeniškai ar pristatomi kurjerio, ar siunčiamas paštu registruotu laišku, ar elektroniniu paštu, jei nenurodyta kitaip.

 

7.       Visi Šalių pranešimai ir kita korespondencija viena kitai bus įteikiami pasirašytinai ar siunčiami elektroniniu paštu ar registruotu paštu, laikant tinkamai įteiktais po 7 kalendorinių dienų nuo to, kai jie išsiųsti registruotu paštu arba tą pačią dieną, jei jie išsiųsti elektroniniu paštu iki 17 val., ir kitą kalendorinę dieną, jei jie išsiųsti po 17 val.

 

8.       Šalys sudarė šią Sutartį lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

 

9.       Šalys suprato šią Sutartį ir jos pasekmes ir, kaip atitinkančią jų valią, priėmė ir pasirašė.

 

 

Paslaugų teikėjas:

 

UAB „Terra Lammato"

Technikos g. 58-2, LT-91268 Klaipėda

Juridinio asmens kodas 305587437

PVM mokėtojo kodas LT100014657516

A.s LT217300010163210132

AB Swedbank

Telefonas: 8-655-57705

El. paštas: info@lammato.com

 

Paslaugų gavėjas:

 

 

Asmens kodas

Adresas

 

 

Žemės ūkio valdos atpažinties kodas

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

Direktorė Kamilė Bendikienė

 

 

___________________________________